Startsidan Arkiv Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen  

Custom Car Club Orsas Stadgar 2014

§1 Mål och medel
Klubben Custom Car Club Orsa har för avsikt att vara en kamratlig och icke politiskt
bunden sammanslutning. Klubbens målsättning är att tillvarata ungdomars motorintresse
samt kunna registrera oss i Svenska bilsportförbundet.

§2 Medlemskap
Medlem av klubben har ett aktivt motorintresse. Medlemskap kan sökas genom kontakt
med styrelsen, muntligt eller skriftligt. Hela familjen inklusive barn under 18 år blir
medlemmar i Custom Car Club Orsa när den sökande har erlagt familjeavgift. Även enskilt
medlemskap kan sökas.

§3 Omprövning av medlemskap
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.

§4 Medlemsavgift
Årsavgiften fastställs vid årsmötet året innan.

§5 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår är det samma som kalenderår.

§6 Revision
Klubbens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor vilken utsetts på
årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med vinst och
förlusträkning senast den 31 januari, med årsavslut 31 december.

§7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av mars månad. På detta möte skall följande
ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2. Val av två personer att jämte ordförande ska justera protokollet.
3. Fastställande av dagordning.
4. Årsmötets behöriga utlysande.
5. Verksamhetsberättelse.
6. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Val av ordförande.
10. Val av övriga ledamöter och suppleanter.
11. Val av en revisor samt en revisorssuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Behandling av inkomna motioner.

§8 Kallelse
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas
medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring,
nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av
väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

§9 Motioner
Frågor och ärenden som önskas behandlas på årsmötet, skall skriftligen vara styrelsen
tillhanda senast 10 dagar före mötet.

§10 Klubbmöte
Klubbmöte skall hållas minst två gånger per år. Extramöten kallas vid behov.
Styrelsemöte skall hållas minst fyra gånger per år. Ordförande är sammankallande.

§11 Ändring av stadgar
Förslag på ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmötet och skall minst 10
dagar före mötet inkomma skriftligen till styrelsen, som har att behandla och att på
årsmötet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras att
detsamma bifalles av minst 2/3 av röstberättigade medlemmar.

§12 Rösträtt
Rösträtt vid årsmötet och annat klubbmöte har närvarande medlemmar över 18 år som
erlagt fastställd årsavgift med en röst vardera. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

§13 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt minst fyra
ledamöter. Ordförande väljs på ett år, medan kassör, sekreterare och andra ordinarie
ledamöter väljs på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen sammanträder efter kallelse
från ordförande. Styrelsen är beslutför om minst tre ordinarie ledamöter är närvarande.
Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika
rösttal har ordförande utslagsröst.

§14 Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:
1. Organisera och leda verksamheten, sammanträden m.m.
2. Omhänderta klubbens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga räkenskaper
och medlemsregister.
3. Förbereda ärenden som skall förekomma på klubbmöten.
4. Ange verksamhetsberättelse.
5. Föra protokoll.

§15 Medlemsskyldigheter
Genom sitt inträde i klubben har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse. Medlem
får inte utlåna medlemskort till utomstående person.

§16 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av styrelsen
väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För att beslutet skall
vara giltigt erfordras, att minst 2/3 av klubbens närvarande medlemmar två år i rad
godkänner förslaget.

§17 Disposition av klubbens tillgångar
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlåtas till någon lämplig
institution. Beslut skall fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösning enligt §16.